Cultiva

Søknader?

Cultiva har vedtatt ny strategi. Når kan man begynne å søke?

I strategidokumentet "Rom for muligheter" er det pekt på fire strategiske tiltak

  • Programutlysninger med overordnede føringer knyttet til Cultivas formål om å sikre arbeidsplasser
  • Et levekårsløft for Kristiansand
  • Utvikling av møteplasser i hele Kristiansand, Det digitale kulturhuset, Skippergaten 24 B og Kunstsilo
  • Videre talentsatsing gjennom bl.a. Cultiva Ekspress og Talent Norge.

Cultiva er åpen for uforutsette ideer og søknader. 

Etter vedtak av ny strategi har vi prioritert arbeid med konkretisering av et levekårsløft for Kristiansand. I styremøte 18. februar 2021 ble det vedtatt følgende:

  • Ekstraordinær koronapakke 3: Mangfold, offentlig rom og digitalisering: kr 3 000 000. Av disse disponeres kr 2 500 000 til en åpen utlysning til kunst- og kulturaktører, kr 300 000 til faglig innhold f.eks. konferanse, foredrag og debatter kr kr 200 000 til prosjektledelse.
  • Strategisk levekårssatsing "Kunst, kultur og psykisk helse". Det ble bevilget kr 1 600 000 til delprosjektet eRisk ved Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (ABUP) ved Sørlandet Sykehus HF. 
  • Bidrag til prosjektledelse til Næringsforeningens ressursgruppe for "Flere i arbeid" kr 400 000

Parallelt arbeides det med konkretisering av de tre andre strategiske tiltakene, men det er behov for mer tid til bl.a. å konkretisere satsinger og utvikle strategiske partnerskap. 

Ekstraordinær koronasatsing 3: Mangfold, offentlig rom og digitalisering

I samarbeid med Fri AgderSkeive Sørlandsdager, Agder Kunstsenter og Kristiansand kommune utlyses kr 2 500 000 til kunst- og kulturprosjekter som bidrar til å fylle levekårssatsingen "Mangfold, offentlig rom og digitalisering" med innhold. Søknadsfrist er 22. mars 2020. Utlysningstekst og søknadsskjema tilgjengeliggjøres 9. mars. Søknadene forventes ferdigbehandlet innen fredag 26. mars 2021. 

Uforutsette ideer og søknader

Cultiva er åpen for uforutsette ideer og søknader som er innenfor formål, men utenfor de valgte strategiske tiltakene. Det legges opp til at styret tar stilling til disse søknadene to ganger i året (juni og desember). For 2021 utsettes behandlingen av uforutsette søknader til styremøtet i desember.

Alle mottatte henvendelser blir registrert og presentert som en orienteringssak i alle styremøter.