Cultiva

Foto: Cultiva

Styre og rådsforsamling

Medlemmer og arbeidsoppgaver

Stiftelsens øverste organ er styret. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

I tillegg har Cultiva en rådsforsamling som består av 11 medlemmer. 7 av medlemmene velges av bystyret i Kristiansand, ett medlem utpekes av NHO og ett medlem utpekes av LO. I tillegg er rådmannen i Kristiansand kommune og sorenskriveren i Kristiansand Tingrett medlemmer av rådet. Rådsforsamlingens oppgaver er å velge styret, fastsette styrets honorar, velge revisor og avgi uttalelse om Cultivas årsregnskap og årsberetning.

Styret består av:

Kjersti Løken Stavrum, leder
Bente Rist
Bjørn Egeli
Marianne Lofthus
Arvid Solheim

Ingrid Forthun, 1. varamedlem (fast møtende)
Cecilie Nissen, 2. varamedlem (fast møtende)

Rådsforsamlingen består av (personlig vara i parentes):

Jannike Arnesen (Bjørn Egeli)
Linda Voreland (Guttorm S. Syrrist)
Jostein Senumstad (Bjarne B. Lieng)
Tore Heidenreich (Lene Jacobsen)
Jørgen H. Kristiansen (Sigrun Sæther)
Renate Hægeland (Tom Løchen)
Petter Benestad (Gry V. A. Stubstad)
Høye G. Høyesen, valgt av NHO
Espen Larsson Evensen, valgt av LO
Steinar Langholm, sorenskriver Kristiansand Tingrett
Camilla Dunsæd, kommunedirektør nye Kristiansand

 

Personvernerklæring Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down