Cultiva

Foto: Cultiva

Styre og rådsforsamling

Medlemmer og arbeidsoppgaver

Stiftelsens øverste organ er styret. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

I tillegg har Cultiva en rådsforsamling som består av 11 medlemmer. 7 av medlemmene velges av bystyret i Kristiansand, ett medlem utpekes av NHO, ett medlem utpekes av LO og ett medlem utpekes av Advokatforeniningen i Vest-Agder krets. I tillegg er kommunedirektøren i Kristiansand medlemmer av rådet. Rådsforsamlingens oppgaver er å velge styret, fastsette styrets honorar, velge revisor og avgi uttalelse om Cultivas årsregnskap og årsberetning.

Styret består av:

Kjersti Løken Stavrum, leder
Bente Rist
Tor Kristian Ludvigsen
Marianne Lofthus
Morten Goodwin

Ingrid Forthun, 1. varamedlem (fast møtende)
Cecilie Nissen, 2. varamedlem (fast møtende)

Rådsforsamlingen består av (personlig vara i parentes):

Petter Benestad, leder (Ragnhild Wennberg)
Renate Hægeland (Amalie Gunnufsen)
Maryam Bokdasji (Mona Dia)
Linda Therese Bø (Kjell Eirik Haavold)
Andreas Landmark (Ebbe Boel Pedersen)
Øistein Hatlebakk (Linda Voreland)
Alf Albert (Ole Iacob Prebensen)
Høye G. Høyesen, valgt av NHO
Jason Kannemeyer, valgt av LO
Emma Isaksen, leder Advokatforeningen i Vest-Agder krets
Camilla Dunsæd, kommunedirektør Kristiansand