Cultiva

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Sluttrapport

Alle prosjekter som mottar støtte fra Cultiva må sende inn en sluttrapport som dokumentasjon på at midlene er brukt slik det er avtalt i samarbeidsavtalen. Sluttrapporten skal beskrive planlagte og faktisk gjennomførte aktiviteter og begrunnelse for avvik, måloppnåelse i forhold til avtalte mål og delmål, og en vurdering av nytten. Sluttrapporten skal også inneholde et sammendrag av prosjektet som kan publiseres på Cultivas sosiale medier.

Prosjektregnskap skal settes opp slik at det samsvarer med det kostnadsoverslag og de planer som ligger til grunn for Cultivas beslutning om medvirkning i prosjektet. Prosjektregnskapet skal være kontrollert av revisor (eller av autorisert regnskapsfører dersom prosjekteier ikke er revisjonspliktig) i tråd med internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger). Egeninnsats skal dokumenteres med timelister, og kan inkluderes i prosjektregnskapet med gjeldende timesatser for Skattefunnordningen . Timesatsen utgjør 1,2 promille av avtalt og reell årslønn, maksimert til kr 700 pr. time. Prosjektansvarlig skal sørge for at alle utbetalinger til prosjektdeltakerne blir håndtert korrekt iht. regnskapslov, skattelov m.m.

Rapporteringsfrister fremgår av samarbeidsavtalen. 

Dersom det er ubrukte midler i prosjektet ved avslutning, skal disse midlene tilbakeføres til Cultiva etter at prosjektet er avsluttet. Gjenstående prosjektmidler kan ikke overføres til andre prosjekter.