Cultiva

Foto : Hugo Skarsten Larsen

Vedtekter

Vårt samfunnsoppdrag!

En stiftelses vedtekter beskriver det mandatet som er gitt av stifter for stiftelsens arbeid. Endringer av stiftelsens vedtekter må godkjennes av Stiftelsestilsynet. Cultivas vedtekter ble sist revidert i styremøte 16. oktober 2023.

 

§1

Stiftelsens navn er «Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse». Stiftelsen er opprettet av Kristiansand kommune for å sikre at de midler som kommunen/stiftelsen tilføres ved salg av eierandeler i energiverk, skal kunne tjene innbyggerne på lang sikt.

 

§ 2

Stiftelsen er hjemmehørende i Kristiansand kommune.

 

§ 3

Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand(*) ved å gi støtte til prosjekter ved og etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand.

Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskaping kan tildeles midler fra stiftelsen.

Institusjoner eller organisasjoner som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt høyt nivå til nytte for lokalsamfunnet.

 

§ 4

Stiftelsens grunnkapital er NOK 1 133 800 000,-.

Stiftelsens kapital skal hvert år tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at stiftelsen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastningen kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et rentefond som kan benyttes senere år.

Grunnkapital og tilleggskapital må aldri angripes. Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital og tilleggskapital er angrepet, kan årlig utbetaling ikke finne sted før grunnkapital og tilleggskapital er oppfylt.

 

§ 5

Stiftelsens midler forvaltes av styret. Styret kan delegere forvaltningen til daglig leder, men stiftelsens styre må gi instruks og retningslinjer for forvaltningen. Midlene må ikke anbringes på en måte som anses som spekulasjonspreget.

Midlene skal fortrinnsvis investeres i aksjer og obligasjoner direkte, i verdifond eller i fast eiendom.

Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende.

 

§ 6

Stiftelsens styre skal ha fem medlemmer og to varamedlemmer. Kun ett av medlemmene utnevnes fra kulturutvalget eller bystyret i Kristiansand kommune.

Rådsforsamlingen skal velge styret, og kan avsette styret. Styret oppnevnes for fire år ad gangen, således at det annethvert år velges henholdsvis to eller tre styremedlemmer og ett varamedlem. Gjenvalg kan finne sted, dog således at ingen kan sitte mer enn tre perioder. Styrets leder velges av rådsforsamlingen. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede. Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall. 

Stiftelsen tegnes av daglig leder, eller styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

Styrets referater skal være åpne for offentlig innsyn.

 

§ 7

Rådsforsamlingen skal ha elleve representanter. Syv representanter med personlige vararepresentanter velges av bystyret i Kristiansand etter innstilling fra Valgkomiteen, en representant velges fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), en representant velges av LO. Byrettsjustitiarius i Kristiansand og Rådmannen i Kristiansand har også sete i Rådet.

Rådsforsamlingen velger selv sin leder. Rådsforsamlingens medlemmer velges for fire år ad gangen innen utgangen av mai måned.

Rådsforsamlingen holder møte hvert år innen utgangen av juni måned, og ellers så ofte leder, styret eller minst tre av medlemmene krever det. Innkallingen til rådsforsamlingen skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel til medlemmene. I innkallingen angis de saker som skal behandles. Saker som et medlem ønsker å fremme særskilt, må være meddelt styret innen en uke før møtet holdes. Rådsforsamlingen skal også underrettes skriftlig om slike eventuelle tilleggssaker.

Over forhandlingene føres protokoll som skal underskrives av møteleder og to andre personer som utpekes av rådsforsamlingen blant de tilstedeværende.

 

§ 8

I tillegg til å velge styret, skal rådsforsamlingen fastsette styrets godtgjørelse. Rådsforsamlingen skal velge revisor. Rådsforsamlingen skal avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen.

Årsregnskapet og årsberetningen sendes bystyret i Kristiansand til orientering.

 

§ 9

Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.

Det hører inn under den daglige ledelsen å sørge for forvaltning av midler i henhold til styrets retningslinjer, behandler søknader om tilskudd og avgi innstilling overfor styret.

 

§ 10

Stiftelsen skal oppløses når lovens krav til oppløsning foreligger 

Før styret treffer vedtak om søknad til Stiftelsestilsynet om omdanning, skal saken legges fram for rådsforsamlingen til uttalelse.

 

(*) Styret i Cultiva vedtok følgende om Cultivas virkeområde den 4. februar 2019:

"Kristiansand Kommunes Energiversstiftelse Cultivas vedtekters virkeområde tolkes som kommunen som Kristiansand til enhver tid er en del av."