Cultiva

Foto: Cultiva

Endringer underveis i prosjektet

Prosjektansvarlig er ansvarlig for å bringe til veie opplysninger som Cultiva trenger for å følge opp prosjektet når det gjelder fremdrift, kostnader og resultatoppnåelse.

Vesentlige endringer i prosjektet i forhold til innsendt søknad må avklares skriftlig med Cultiva på post@cultiva.no. 

Cultiva har rett til å gjøre egne undersøkelse for oppfølging av prosjektet, herunder be om tilgang til underliggende regnskapsmateriale og oppnevne egen revisor. Prosjektleder plikter å medvirke til å fremskaffe den informasjon Cultiva etterspør.

Dersom bevilgningen er basert på uriktige opplysninger eller prosjektet endres vesentlig uten forhåndssamtykke, kan midlene kreves helt eller delvis tilbakebetalt.