Cultiva

Bevilgninger i styremøte 6. desember 2021

6 søknader innenfor temaene "idrett, inkludering og nærmiljø" fra oppsamlingsrunden for mottatte søknader og henvendelser fikk bevilgninger på totalt kr 3 246 415.

Etter oppstart av arbeidet med revisjon av overordnet strategi i oktober 2019 har Cultiva registrert 461 ulike søknader og henvendelser. Inkludert i dette tallet er 257 søknader til 3 koronautlysninger og Cultiva Digital år 1. 22 av de øvrige søknadene er innvilget tidligere. I styremøtet 6. desember 2021 var det dermed 182 prosjekter som ble behandlet i en felles oppsamlingsrunde.

Styret ba administrasjonen komme med en innstilling på bevilgninger til søknader og henvendelser 2021 på prosjekter med fokus på "idrett, inkludering og nærmiljø" innenfor en maksimal ramme på 4,5 millioner kroner. Styret understreket dessuten ønske om å få opp gode prosjekter fra Søgne og Songdalen. Administrasjonen har gjennomgått listen og søkt etter prosjekter som passer innen «idrett, inkludering og nærmiljø». Det er i tillegg vært søkt aktivt etter prosjekter i Søgne og Songdalen.

6 prioriterte prosjekter innen "idrett, inkludering og nærmiljø"

Seks prosjekt fikk bevilgninger på til sammen kr 3 268 415.

Søker Tittel Bevilget beløp
Skaperhuset Sør Kreativ møteplass på Mosby 331 500
Kristiansand Ishockeyklubb Klubbhus og idrettsløft på Grim 1 250 000*
Finsland Crossklubb Rekruttering og integrering på Finsland 250 950
Søgne kystlag Bygging, dokumentasjon og formidling klinkbygd båt, UNESCO 380 000
Stage Event AS Lokal kultur bydel Søgne og Songdalen 620 965
Porsmyr Bygdetun Kjøp og flytting av skolestue/kommunehus fra Finsland 435 000
Sum   3 268 415

 

Dette inkluderer to idrettsprosjekt som begge har inkludering på agendaen, og som er viktige aktører i egne nærområder på henholdsvis Grim og i Finsland. I tillegg har de attraksjonskraft langt utover nærmiljø innen sine idrettsgrener, som er ishockey og motocross. Begge idrettsmiljøene har utøvere som utmerker seg nasjonalt og internasjonalt. Prosjektene som søkes støttes av Cultiva handler om å arbeide med bredde og inkludering, særlig mot barn og unge.    

Deretter er to prosjekt knyttet til kulturarv. Et innen kystkultur med søkelys på den klinkbygde båttradisjonen i Søgne, og et innen bygdekultur som handler om kjøp og flytting av et gammelt skolehus/kommunehus fra Finsland. Begge prosjektene handler om mobilisering av lokale ressurser for ivaretakelse og synliggjøring av verdifull kulturarv, og om kopling mellom generasjoner for kunnskapsoverføring. Begge prosjekter har inkludering høyt på agendaen, konkret rettet mot ungdom og mot eldre.

Ytterligere to prosjekt har søkelys på nærmiljø og inkludering. Et filmprosjekt som vil dokumentere lokalkultur som utfolder seg gjennom lag og foreninger i henholdsvis Søgne og Songdalen. Til sist, et skapermiljø på Mosby som har som formål å stimulere kunstnerisk kreativitet, oppfinnsomhet, kunnskapsdeling og bærekraft, og hvor gjenbruk står sentralt. Spisskompetanse innen en rekke felt utveksler erfaring, veileder og opplærer slik at skapermiljøet også kan bli et lavterskeltilbud på tvers av generasjoner og bakgrunner. Filmprosjektet knytter til seg lokal ungdom som søker arbeidstrening, og samarbeider med kystlaget som gjør det samme.

176 ikke prioriterte prosjekter

De resterende 176 prosjektene som inngikk i denne oppsamlingsrunden er dermed avslått. Cultiva har ikke som vane å begrunne avslag på prosjekt. Det kan likevel nevnes noen hovedgrunner for at de resterende prosjektene vil motta melding om at Cultiva nå vurderer at prosjektene har status ‘avsluttet saksbehandling’.

  • De er allerede gjennomført og realiserte
  • De treffer ikke godt nok på stikkord idrett, inkludering og nærmiljø
  • De er umodne og uavklarte
  • De befinner seg ikke i Søgne eller Songdalen

Likevel, dette betyr ikke at det vil finnes ytterligere prosjekt blant de som ikke er innstilt til bevilgning, som kunne passet under «idrett, inkludering og nærmiljø». Men det er arbeidskrevende å oppsøke prosjekt aktivt, og det skaper forventninger når prosjekter blir kontaktet med spørsmål om de fremdeles er aktuelle. Begge disse forholdene var medvirkende til at bevilgningsrammen på inntil kr 4,5 millioner ikke ble utnyttet fullt ut.  

Muligheter for å søke på nytt?

Ikke prioriterte prosjekter kan vurdere om de ønsker å søke på nytt i 2022. 

Det er planlagt to nye utlysninger i 2022 i tråd med de valgte strategiske tiltakene i strategidokumentet "Rom for muligheter"; en levekårsutlysning i løpet av første halvår og Cultiva Digital år 2 med antatt søknadsfrist i september.

Cultiva er åpne for uforutsette ideer og søknader som er innenfor formål, men som kan ligge utenfor de valgte strategiske tiltakene. Styret får oversikt over alle mottatte søknader og henvendelser i hvert styremøte, og har anledning til å be administrasjonen vurdere enkeltsøknader fortløpende gjennom året. Alle ubehandlede søknader vil bli behandlet i et oppsamlingsheat i desember 2022. 

Søknader sendes til soknad@cultiva.no