Cultiva

Kunstsilo

Kunstsilo skal bli et kraftsentrum for kunsten, kunstnerne og Kristiansand.

Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) søkte høsten 2017 Cultiva om et tilskudd på 100 millioner kroner og lån på 100 millioner kroner til realisering av nytt kunstmuseum "Kunstsilo". Styret behandlet søknaden i styremøte 19. januar 2018, og fattet følgende vedtak:

1) Cultiva bevilger 100 millioner kroner til Sørlandets Kunstmuseums nye kunstmuseumsbygg «Kunstsilo». Bevilgningen er betinget av at prosjektet er fullfinansiert i henhold til søknaden fra SKMU og det skal utbetales i takt med øvrig finansiering.

1b) Det er en forutsetning for bevilgningen på 100 mill kroner at det foreligger troverdige og tilstrekkelige tilsagn knyttet til tilsagn på tilskudd fra offentlige myndigheter til drift av Kunstsiloen. Den dokumenterte driftsstøtte skal godkjennes av styret i Cultiva før utbetaling av de bevilgede midler kan finne sted.

1c) Det blir tinglyst en betingelse for bevilgningen at SKMU er eier av bygget. Et eventuelt salg av bygget skal godkjennes av styret i Cultiva. Det tas forbehold om at Cultiva kan tilbakekalle bidraget.

2) Søknad om lån til Sørlandets Kunstmuseum avslås.

Kristiansand kommune, Vest-Agder Fylkeskommune og Aust-Agder Fylkeskommune har gitt Kunstsiloprosjektet tilsagn om finansiering iht. søknader fra SKMU.

For mer informasjon, se www.kunstsilo.no