Cultiva

Utlysning: Det kulturelle levekårsløftet // Fase 1

Hvordan ser Kristiansand ut om 10, 20 eller 50 år?   

Hvordan kan kunst og kultur komplettere den mer tradisjonelle verktøykassen for levekårstiltak?

Kunst og kultur kan eksperimentere og arbeide med ideer og konsept. I kunsten er det er plass til store spørsmål, og visjoner som kan utvikle seg i mange retninger.


Hva lyser vi ut?

«Det kulturelle levekårsløftet» (DKL) igangsettes som et strategisk tiltak hvor kunst og kulturmiljøet utfordres til å visualisere scenarier og fremtidsvisjoner som viser kunsten og kulturens bidrag til

              - det grønne skiftet
              - oppvekstsvilkår
              - kreative rom for muligheter

Utlysningen er delt inn i tre faser:

Fase 1

Utlysning hvor 10 prosjekter får inntil 150 000 kroner i støtte og kr 50 000 til tjenestekjøp.
Prosjektene får tilgang til infrastruktur som prosjektrom, lydrom, blackbox etc. i Kraftverk.
Økonomisk ramme for fase 1: kr 2 500 000

Fase 2

Formidlingsaktiviteter/sommerutstilling på Kraftverk med visning av de 10 prosjektene fra fase 1.  Publikum stemmer på hvilke tre prosjekter som bør utvikles videre i en finalerunde. Det vil tilrettelegges for digital visning og stemmegivning.
Økonomisk ramme for fase 2: kr 500 000.

Fase 3

Finalerunde med de tre utvalgte prosjekter får inntil kr 250 000 til brukermedvirkning, -involvering og formidlingsaktiviteter hvor publikumsstemmene skal tas med i vurderingene. Prosjektene får tilgang til infrastruktur og teknisk/digital kompetanse i Kraftverk.
Økonomisk ramme for fase 3: kr 1 000 000


Hvem kan søke?
 

Aktører innenfor kulturfeltet i Kristiansand kan søke. I dette inngår både kunst- og idrettsprosjekt på kvalitativt høyt nivå.   

Cultivas vedtekter har krav til organisasjonsform for dem som kan motta støttemidler fra stiftelsen. Selskaper, institusjoner og organisasjoner med en reell tilknytning til Kristiansand kommune kan motta støtte. Enkeltpersoner eller enkeltpersonforetak kan ikke. 

Det er i denne utlysningen åpnet for at ad hoc-grupperinger av flere aktører med ulike organisasjonsformer (også enkeltpersonforetak) kan søke. Ad hoc-grupperingen må utpeke en av deltakerne som prosjektansvarlig overfor Cultiva. Alle søkere må ha organisasjonsnummer.

Det er kun prosjekter som er innenfor Cultivas formål som kan få støtte fra ordningen. Alle søkere må gjennomgå sjekkliste på nettsiden før de sender inn søknad Sjekk om du kan søke Cultiva? | Cultiva

 

Prosjektkrav

Kunstnere og kulturaktører i Kristiansand utfordres til å visualisere scenarier og fremtidsvisjoner om hvordan Kristiansand ser ut når den er skiftet til grønt, når alle er med og/eller når den er utformet slik at innbyggerne finner kreative rom for videre utvikling.

Det er mulig å ta utgangspunkt i hele kommunen, eller helt konkrete steder som for eksempel

 • Kvadraturen, bydeler, Lagmannsholmen, skjærgård, bakgårder eller transportårer
 • Viktige sosiale arenaer som skole, fritidsaktivitet, arbeidsplass eller omsorgshjem
 • Kreative rom for muligheter knyttet til tilhørighet, stedsutvikling og nyskaping  

Prosjektene må visualisere, artikulere og/eller konseptualisere fremtidige scenarier og fremtidsvisjoner på levekårsutfordringer innenfor områdene det grønne skiftet, bedre oppvekstsvilkår og kreative rom for muligheter gjennom bruk av kunst og kultur.

Cultiva fullfinansierer ikke prosjekter og det må derfor komme frem hvilke andre aktører som bidrar. Her vil andre ikke-offentlige finansieringskilder samt søkers egeninnsats telle positivt.


Utlysning fase 1 

 • 10 prosjekter på inntil 150 000 
 • Inntil kr 50 000 pr. prosjekt til digitale tjenestekjøp 
  • Fri tilgang til arbeidsplass i prosjektrom i Kraftverk i perioden 1. desember 2024 til 31.mai 2025 
 • Prosjektrommet blir en felles ressurs for alle prosjektene som får midler fra denne utlysningen. Rommet blir enkelt innredet med kontormøbler, tilgang til internett, fellesarealer og møterom. 
 • Inntil 20 timer pr. prosjekt i lydrom  
 • Inntil 20 timer pr. prosjekt i BlackBox i 2. etasje i Kraftverk. 
  • Mulighet for å disponere andre arealer på Kraftverk - utendørs eller innendørs - etter avtale.  

Dersom søknadsprosjekt ikke er fullfinansiert må det komme frem hvilke andre aktører som bidrar til prosjektet.  

Prosjekter som får støtte i fase 1, må forplikte seg til å være med i fase 2 sommeren 2025 med formidlingsaktiviteter/sommerutstilling. Tre prosjekter fra fase 2 vil få mulighet til å delta i en finalerunde i fase 3 høsten 2025.

 

Vurderingskriterier 

Søknaden vil bli vurdert i forhold til om prosjektet er:

 • I tråd med utlysningstekst 
  • bidra til visualisering, artikulering og/eller konseptualisering av  
   • det grønne skiftet  
   • oppvekstsvilkår
   • kreative rom for muligheter 

 • I tråd med prioriteringskriterier 
  • på kvalitativt høyt nivå 
  • tilknytning til Kristiansand 
  • nyskaping og innovasjonsgrad 
  • gjennomføringsevne 

 
Søknadsprosess 

Søknadsfrist er mandag 2. september 2024, kl. 12:00.  

Lenke til søknadsskjema

Administrasjonen vurderer søknadene og leverer en prioritert liste med innstilling til styrets behandling. Ved behov vil vi hente inn ekstern ekspertise til vurderingen.  

Styret vil behandle søknadene i styremøte 16 oktober 2024, og svar på søknadene sendes ut så fort det er praktisk mulig i etterkant av styremøtet.  


Informasjonswebinar
 

Vi gjennomfører informasjonswebinarer på Teams hvor administrasjonen kort presenterer programutlysningen og det blir mulighet til å stille spørsmål knyttet til ordningen. Lenke til Teamsmøte kommer frem ved å trykke på møtedatoen.

Mandag 24. juni kl. 10:00 -11:00

Mandag 5. august kl. 10:00 – 11:00

Tirsdag, 20 august kl. 10:00 – 11:00

Tirsdag 27. august kl. 10:00 – 11:00