Cultiva

Utlysning: Cultiva Digital år 4 // Digital transformasjon

Hva lyser vi ut?

Cultiva vil i 2024 tildele inntil 10 millioner kroner i støtte til prosjekt som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende kunst, kultur og idrett.

For å inkludere bredde og aktører med ulik grad av digital modenhet, er utlysningen delt i to kategorier.

 • Digitale modningsprosjekt: Det kan søkes om inntil kr 250 000 til prosjekt i tidlig utviklingsfase.
 • Digitalt modne prosjekt: Det kan søkes om inntil kr 1 000 000 til gjennomføring av digitale prosjekt.

Hvem kan søke?

Aktører innenfor kulturfeltet i Kristiansand kan søke. I dette inngår både kunst- og idrettsprosjekt på kvalitativt høyt nivå.  

Cultivas vedtekter har krav til organisasjonsform for dem som kan motta støttemidler fra stiftelsen. Selskaper, institusjoner og organisasjoner med en reell tilknytning til Kristiansand kommune kan motta støtte. Enkeltpersoner eller enkeltpersonforetak kan ikke.

Det er i denne utlysningen åpnet for at ad hoc-grupperinger av flere aktører med ulike organisasjonsformer (også enkeltpersonforetak) kan søke på prosjektkategorien Digital modningsprosjekt. Ad hoc-grupperingen må utpeke en av deltakerne som prosjektansvarlig overfor Cultiva. Alle søkere må ha organisasjonsnummer.

Sjekk om du kan søke Cultiva? | Cultiva

Søkere som tidligere har fått støtte fra Cultiva Digital (år 1, 2 og/eller år 3), må ha levert sluttrapport med revisorgodkjent regnskap for å kunne søke på Cultiva Digital år 4.

Prosjektkrav

Cultiva vil tildele støtte til prosjekter som tar i bruk digital teknologi for å skape, produsere, tilgjengeliggjøre og formidle nyskapende innhold digitalt.

Det er ulike prosjektkrav for de to prosjekttypene:

 • For modningsprosjekt vil det være rom for eksperimentering og utforsking av ulike digitale teknologier.
 • For modne prosjekt kreves et avklart forhold til hvordan digitale teknologier og forretningsmodeller brukes i konkret utvikling og gjennomføring.

Det kan ikke søkes støtte til:

 • Interne utviklingsprosjekt uten eksterne samarbeidspartnere
 • Ordinær drift
 • Nettverksbygging

Cultiva fullfinansierer ikke prosjekter og det må derfor komme frem hvilke andre aktører som bidrar. Her vil andre ikke-offentlige finansieringskilder samt søkers egeninnsats telle positivt. Det legges vekt på om prosjektet har utløsende effekt på/støttes av nasjonale eller europeiske midler, eller har planer om å søke dette.

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli vurdert i forhold til om prosjektet er:

 • I tråd med utlysningstekst
  • Bidra til sikring av arbeidsplasser
  • Bidra til digitalisering av kunst, kultur og idrett
  • Bærekraftig
  • Utløsende for andre midler

 • I tråd med prioriteringskriterier
  • Tilknytning til Kristiansand
  • Innovasjongrad
  • Skaleringspotensial
  • Samarbeids- og forretningsmodell
  • Gjennomføringsevne

 • Treffer utlysningens formål mer overordnet  
  • Forretningsadresse og aktivitet i Kristiansand vil sammen med inntektsmodeller og kompetansebygging til nytte for lokalsamfunnet vektlegges i prioriteringene.

Søknadsprosess

Søknadsfrist er mandag 16. september 2024, kl. 12:00

Lenke til søknadsskjema

Administrasjonen vurderer søknadene og leverer en prioritert liste med innstilling til styrets behandling. Ved behov vil vi hente inn ekstern ekspertise til vurderingen.

Styret vil behandle søknadene i styremøte 16. oktober 2024, og svar på søknadene sendes ut så fort det er praktisk mulig i etterkant av styremøtet.

Informasjonswebinarer

Vi gjennomfører informasjonswebinarer på Teams hvor administrasjonen kort presenterer programutlysningen og det blir mulighet til å stille spørsmål knyttet til ordningen. Lenke til Teamsmøtet er kommer frem ved å trykke på møtedatoen. 

Mandag 24. juni kl. 9-10

Mandag 5. august kl. 9-10

Tirsdag, 20 august kl. 9-10

Tirsdag 27. august kl. 9-10

Tirsdag 3. september kl. 9-10