Cultiva

Photo by Mike Von on Unsplash

Utlysning: Cultiva Digital år 3 // Digital transformasjon

Cultiva vil i 2023 tildele inntil 10 millioner kroner i støtte til prosjekter som bidrar til digitalisering av kunst- og kulturfeltet, og som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende innhold på tvers.

Formål med utlysningen

Cultivas formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand gjennom støtte til kunst, kultur, kunnskap – inkludert idrett. Cultiva støtter prosjekter som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging, og som er på høyt kvalitativt nivå.

Med denne programutlysningen ønsker vi å bidra til å sikre arbeidsplasser i Kristiansand gjennom å stimulere til digital transformasjon. Digitaliseringsdirektoratet beskriver digital transformasjon som

«en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi».

Vi søker prosjekt som eksperimenterer med digitale prosjekt- og formidlingsformer, samt utforsker nye grenseganger mellom det digitale og det analoge, mellom det virtuelle og det fysiske.  

Vi ønsker å inspirere til videre digitalisering av kulturfeltet. Hvordan skape fremtidens kunst, kultur og idrettsopplevelser? Hvordan eksperimentere med brukerinvolvering og medvirkning? Hvordan utvikle over flere format og i ulike kanaler? Hvordan nyttiggjøre kunstig intelligens? Hvordan skape hybride produksjoner, hvor det digitale beriker, fordyper og forlenger det fysiske? Hvordan sikre økonomisk bærekraft?

En ambisjon med utlysningen er at kulturfeltet selv sitter i førersetet og i større grad aktiverer eierskap til egen digital transformasjon. Derfor er det viktig at samarbeids- og forretningsmodellene ivaretar aktører innen kunst, kultur og idrett mer enn teknologiaktørene. 

 

Hva lyser vi ut?

Cultiva vil i 2023 tildele inntil 10 millioner kroner i støtte til prosjekt som bidrar til digitalisering av kulturfeltet, og som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende innhold på tvers. For å inkludere bredde og aktører med ulik grad av digital modenhet, er utlysningen delt i to kategorier.

Digitale modningsprosjekt: Det kan søkes om inntil kr 250 000 til prosjekt i tidlig utviklingsfase.

Digitalt modne prosjekt: Det kan søkes om inntil kr 1 000 000 til gjennomføring av digitale prosjekt.

Cultiva fullfinansierer ikke prosjekter og det må derfor komme frem hvilke andre aktører som bidrar. Her vil andre ikke-offentlige finansieringskilder samt søkers egeninnsats telle positivt. Det legges vekt på om prosjektet har utløsende effekt på/støttes av nasjonale eller europeiske midler, eller har planer om å søke dette.

Programsatsingen Cultiva Digital går over fire år med 10 millioner i året. Vellykkede prosjekter som har levert sluttrapport inkludert revisorgodkjent regnskap for år 1 og/eller år 2, kan søke om støtte til videreutvikling i utlysningen Cultiva Digital år 3. Prosjektene vil da bli vurdert på nytt opp mot gjeldende utlysningskriterier og i konkurranse med nye prosjektsøknader.

 

Hvem kan søke?

Aktører innenfor kulturfeltet i Kristiansand kan søke. I dette inngår både kunst- og idrettsprosjekt på kvalitativt høyt nivå.

Cultivas vedtekter har krav til organisasjonsform for dem som kan motta støttemidler fra stiftelsen. Selskaper, institusjoner og organisasjoner med en reell tilknytning til Kristiansand kommune kan motta støtte. Enkeltpersoner eller enkeltpersonforetak kan ikke.

Ad hoc-grupperinger av flere aktører med ulike organisasjonsformer (også enkeltpersonforetak) kan søke på prosjektkategorien Digital modningsprosjekt. Ad hoc-grupperingen må utpeke en av deltakerne som prosjektansvarlig overfor Cultiva. Alle søkere må ha organisasjonsnummer.

Søkere som tidligere har fått støtte fra Cultiva Digital (år 1 og/eller år 2), må ha levert sluttrapport med revisorgodkjent regnskap for å kunne søke på Cultiva Digital år 3.

 

Prosjektkrav

Cultiva vil tildele støtte til prosjekt som tar i bruk digital teknologi for å skape, produsere, tilgjengeliggjøre og formidle nyskapende innhold digitalt. Vi vil særlig være på jakt etter prosjekt som utforsker hvordan man kan nyttiggjøre seg av kunstig intelligens.

Det kan ikke søkes støtte til:

 • Interne utviklingsprosjekt uten eksterne samarbeidspartnere
 • Ordinær drift
 • Nettverksbygging

 

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli vurdert i forhold til om prosjektet er:

 • Innenfor Cultivas formål
  • Tidsavgrenset (ikke drift)
  • Innen kunst, kultur eller idrett
  • Nyskapende og kompetansebyggende
  • På kvalitativt høyt nivå
  • Organisasjonsform som gir støtteberettigelse
 • I tråd med utlysningstekst
  • Bidra til sikring av arbeidsplasser
  • Bidra til digitalisering av kunst, kultur og idrett
  • Utforsker kunstig intelligens
  • Bærekraftig
  • Utløsende for andre midler
 • I tråd med prioriteringskriterier
  • Tilknytning til Kristiansand
  • Innovasjongrad
  • Skaleringspotensial
  • Samarbeids- og forretningsmodell
  • Gjennomføringsevne
 • Treffer utlysningens formål mer overordnet  
  • Forretningsadresse og aktivitet i Kristiansand vil sammen med inntektsmodeller og kompetansebygging til nytte for lokalsamfunnet vektlegges i prioriteringene.

Søknadsskjema: Word, Adobe

 

Søknadsprosess

Søknadsfrist er mandag 18. september 2023, kl. 12:00. Søknader sendes til soknad@cultiva.no innen frist.

Administrasjonen vurderer søknadene og leverer en prioritert liste med innstilling til styrets behandling. Ved behov vil vi hente inn ekstern ekspertise til vurderingen.

Styret vil behandle søknadene i styremøte 16. oktober 2023, og svar på søknadene sendes ut så fort det er praktisk mulig i etterkant av styremøtet.

 

Informasjonswebinarer

Vi gjennomfører informasjonswebinarer hvor administrasjonen kort presenterer programutlysningen og det blir mulighet til å stille spørsmål knyttet til ordningen. Varigheten på webinarene vil være avhengig av antall deltakere og mengden spørsmål som stilles. Men vi forsøker å holde oss innenfor 1 time.

Fredag 30. juni, kl. 10:00: Klikk her for å bli med i møtet

Torsdag 10. august, kl. 10:00: Klikk her for å bli med i møtet

Tirsdag 22. august, kl. 10:00: Klikk her for å bli med i møtet

Tirsdag, 29. august, kl. 10:00: Klikk her for å bli med i møtet

Mandag 4. september, kl. 10:00: Klikk her for å bli med i møtet

Mandag, 11. september, kl. 10:00: Klikk her for å bli med i møtet