Cultiva

Photo by Mike Von on Unsplash

Utlysning: Cultiva Digital år 1 // Digital transformasjon

Cultiva vil i 2021 tildele opp til 10 millioner kroner i støtte til prosjekter som bidrar til digitalisering av kunst- og kulturfeltet, og som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende innhold på tvers.

Formål med utlysningen

Cultivas formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand gjennom støtte til kunst-, kultur- og kunnskapsprosjekter. Vårt utgangspunkt er et utvidet kulturbegrep, og idrettsprosjekt på kvalitativt høyt nivå er derfor en del av Cultivas formål.

Med denne programutlysningen ønsker vi å bidra til å sikre arbeidsplasser i Kristiansand i kunst- og kulturfeltet gjennom digital transformasjon.

Digital transformasjon er av Digitaliseringsdirektoratet beskrevet som

«en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi.»

Koronapandemien har vist at vi alle må lære å realisere våre formål under nye og uforutsigbare rammebetingelser. Pandemien har rammet kunst- og kulturfeltet særlig hardt. Mange har benyttet de siste årene til å eksperimentere med nye (digitale) produksjons- og formidlingsformer, samt utforske nye grenseganger mellom det digitale og det analoge, mellom det virtuelle og det fysiske.

Med denne utlysningen ønsker vi å inspirere til videre digitalisering av kunst- og kulturfeltet. Hvordan skape fremtidens kunst- og kulturopplevelser? Hvem er fremtidens publikum? Hvordan utvikle digitale produksjoner som er sammensatt av flere formater og tilgjengelig i ulike kanaler? Hvordan skape ny hybrid kunst- og kulturproduksjon hvor det digitale beriker og forlenger det fysiske? Hvordan kan nye digitale kulturnæringer som spill og e-sport fortsette med nyskapende innovasjonsarbeid, men også inspirere og bidra til digital utvikling i det mer tradisjonelle kunst- og kulturfeltet? Hvordan sikre økonomisk bærekraft for denne type kunst- og kulturopplevelser?

Cultiva ønsker å bidra til at kunst- og kulturfeltet utvikler produksjoner, tjenester eller formidling hvor digital teknologi brukes for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende innhold på tvers av kunst- og kulturfeltet.

En av ambisjonene med utlysningen er at kunst- og kulturfeltet selv sitter i førersetet og i større grad aktiverer eierskap til egen digital transformasjon. Derfor er det viktig at samarbeids- og forretningsmodellene ivaretar kunst- og kulturfeltet mer enn teknologiaktørene.


Hva lyser vi ut?

Cultiva vil i 2021 tildele opp til 10 millioner kroner i støtte til prosjekter som bidrar til digitalisering av kunst- og kulturfeltet, og som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende innhold på tvers. For å inkludere bredden av kunst- og kulturfeltet, er utlysningen derfor delt i to ulike prosjektkategorier:

 • Digitale modningsprosjekter: Det kan søkes om inntil kr 250 000 til prosjekter i tidlig utviklingsfase. Tidsramme prosjekt: 6 måneder.
 • Digitalt modne prosjekt: Det kan søkes om inntil kr 1 000 000 til gjennomføring av digitale prosjekter. Tidsramme prosjekt: 12 måneder.

Cultiva fullfinansierer ikke prosjekter og det må derfor komme frem hvilke andre aktører som bidrar til prosjektet. Her vil andre ikke-offentlige finansieringskilder samt søkers egeninnsats telle positivt. Det legges vekt på om prosjektet har utløsende effekt på/støttes av nasjonale eller europeiske midler, eller har planer om å søke på disse/å utløse dette.

Programutlysningen skal videreføres i fire år med 10 millioner i året. Vellykkede prosjekter kan søke om støtte til videreutvikling i kommende Cultiva Digital-utlysninger. Prosjektene vil da bli vurdert på nytt opp mot gjeldende utlysningskriterier og i konkurranse med eventuelle nye prosjektsøknader.


Hvem kan søke?

Aktører som opererer innen kunst- og kulturfeltet i Kristiansand kan søke. Idrettsprosjekter på kvalitativt høyt nivå som stimulerer til digital transformasjon kan også søke.

Cultivas vedtekter har krav til organisasjonsform for dem som kan motta støttemidler fra stiftelsen.

Selskaper (ikke enkeltpersoner eller enkeltpersonforetak), institusjoner og organisasjoner med en reell tilknytning til Kristiansand kommune kan motta støtte.

Ad hoc-grupperinger av flere aktører med ulik organisasjonsform (også enkeltpersonforetak) kan søke på prosjektkategorien Digitale modningsprosjekter. Ad hoc-grupperingen må utpeke en av deltakerne som prosjektansvarlig overfor Cultiva. Alle søkere må ha organisasjonsnummer.


Prosjektkrav

Cultiva vil tildele støtte til prosjekter som tar i bruk digital teknologi for å skape, produsere, tilgjengeliggjøre og formidle nyskapende innhold og kunnskapsutvikling på kvalitativt høyt nivå på tvers av kunst- og kulturfeltet. Vi vil særlig være på jakt etter prosjekter hvor det digitale bidrar til å forsterke eller utvide den fysiske opplevelsen, og hvor grensegangene mellom det fysiske og digitale forsterker hverandre.

Det kan ikke søkes støtte til:

 • interne utviklingsprosjekter uten eksterne samarbeidspartnere
 • ordinær drift
 • nettverksbygging
 • kursing og intern kompetanseheving


Vurderingskriterier

Prosjektene vil bli vurdert som digitale modningsprosjekter eller digitalt modne prosjekter. Alle prosjekter må:

1) være innenfor Cultivas formål

 • er det prosjekt (tidsavgrenset, og ikke drift)
 • aktivitet innenfor kunst- og kulturfeltet (inkludert idrett)
 • nyskaping, utvikling og/eller kompetansebygging
 • på kvalitativt høyt nivå
 • til nytte for lokalsamfunnet
 • selskap, organisasjon (og ikke enkeltpersoner)

2) være innenfor utlysningstekst

 • bidrar til sikring av arbeidsplasser
 • bidrar til digitalisering av kunst og kulturfeltet
 • styrking av inntektsmodeller
 • bærekraftig
 • utløsende effekt andre midler

3) være i tråd med prioriteringskriterier

 • tilknytning til Kristiansand
 • innovasjonsgrad
 • skaleringspotensial
 • samarbeids- og forretningsmodell
 • gjennomføringsevne

4) treffe utlysningens formål mer overordnet (effektvurdering), samt samlet kost/nytte-vurdering

Forretningsadresse og aktivitet i Kristiansand kommune vil sammen med inntektsmodeller og kompetansebygging til nytte for lokalsamfunnet vektlegges i prioriteringene.

Søknadsprosess

Søknadsfrist er mandag 11. oktober kl. 24:00. Søknader sendes til soknad@cultiva.no innen frist.

Administrasjonen vurderer søknadene og leverer en prioritert liste med innstilling til styrets behandling. Ved behov vil vi hente inn ekstern ekspertise til vurdering av prosjektsøknaden.

Søknadsskjema

Søknadsskjema 2 (bedre plass til tekst)

Informasjonswebinarer

Vi gjennomfører to informasjonswebinarer hvor administrasjonen kort presenterer programutlysningen og det blir mulighet til å stille spørsmål knyttet til ordningen. 

Fredag 10. september 2021 kl. 14:00 til kl. 16:00.

Onsdag 15. september 2021 kl. 11:00 til kl. 13:00.

Mandag 20. september 2021 kl. 14:00 til kl. 16:00.

Mandag 27. september 2021 kl. 14:00 til kl. 16:00.

Torsdag 30. september 2021 kl. 14:00 til kl. 16:00. 

Påmelding til webinar sendes til post@cultiva.no