Cultiva

Sjekk om du kan søke Cultiva?

Det er vedtektenes § 3 som regulerer hvem som kan motta støtte fra Cultiva. 

Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand (*) ved å gi støtte ti prosjekter ved og etableringa v kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand. 

Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskaping kan tildeles midler fra stiftelsen. 

Institusjoner eller organisasjoner som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt høyt nivå til nytte for lokalsamfunnet. 

Hvem kan søke?

Kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner

 • som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer
 • i Kristiansand kommune
 • som driver virksomhet på kvalitativt høyt nivå
 • til nytte for lokalsamfunnet

Med kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner menes:

 • aksjeselskaper og andre selskapsformer med mer enn en deltaker (jfr. selskapsloven),
 • stiftelser
 • medlemsorganisasjoner
 • institusjoner og offentlig sektor

Enkeltpersoner og enkeltpersonforetak er ikke søkeberettiget. I enkelte utlysninger aksepteres ad-hoc grupperinger hvor et enkeltpersonforetak er ansvarlig søker og rapporteringsansvarlig på vegne av gruppen.

Kontrollspørsmål: 
Er søker en kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjon eller organisasjon?
Bidrar søker til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer?
Har søker tilhørighet i Kristiansand kommune?
Driver søker virksomhet på et kvalitativt høyt nivå?
Er søkers virksomhet til nytte for lokalsamfunnet?

 

Hvis det kan svares JA på ALLE spørsmålene overfor, er søker innenfor Cultivas formålsparagraf. 

Hva kan det søkes om?

 • Prosjekter ved kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner
  • Tidsavgrenset prosjekt med en definert start og slutt
  • Ikke en del av virksomhetens ordinære drift

 • Etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner
  • Må være en reell nyetablering, og ikke bare en omorganisering av eksisterende aktivitet/virksomhet
  • Må vise til vekstambisjoner og skaleringspotensiale

 • Utvikling av kreativitet og nyskaping hos kunnskapsinstitusjoner


Kontrollspørsmål:
Gjelder søknaden et tidsavgrenset prosjekt innen kunst-, kultur- og kunnskapsutvikling i Kristiansand?
Gjelder søknaden etableringsstøtte til en kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjon eller organisasjon i Kristiansand?
Gjelder søknaden støtte til kreativitet og nyskaping hos kunnskapsinstitusjoner i Kristiansand?Hvis det kan svares JA på ET ELLER FLERE av spørsmålene overfor, er aktiviteten innenfor Cultivas formålsparagraf. 

Er prosjektet innenfor Cultivas formål?

Kontrollspørsmål:
Vil prosjektet bidra til å sikre arbeidsplasser og levekår i Kristiansand kommune?

Søkere og aktiviteter som kan svare JA på ALLE kontrollspørsmålene vil være i posisjon til å søke midler, og kan sende inn søknad.  

SØKNADER