Cultiva

Rådsmøte 14. juni 2021

Rådsforsamlingen i Cultiva har møte mandag 14. juni 2020 kl. 14:00.

På grunn av smittevernrestriksjoner gjennomføres møtet digitalt. Interesserte tilhørere kan henvende seg til post@cultiva.no for å få lenke til møtet. 

Utsendte sakspapirer og tillegg til de utsendte sakspapirene er tilgjengelige på nettsiden, og protokoll fra møtet offentliggjøres så fort det er praktisk mulig etter møtet er gjennomført. 

Saksliste:

Godkjenning av dagsorden og valg av to representanter til å signere protokollen sammen med møteleder. 

1/21  Orienteringssaker
         1.1 Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 07.12.20
         1.2 Endring av vedtektenes § 6, 1. ledd: Styret
         1.3 Diverse orienteringer fra Cultiva

2/21  Virksomhetsrapport 2020

3/21  Honorar til styret og rådsforsamling

4/21  Valg av styre

5/21  Revisjonshonorar og valg av revisor

6/21  Endring av vedtektenes § 7, 1. ledd: Rådsforsamlingen

7/21  Møteplan

8/21  Eventuelt