Cultiva

Ny strategi "Rom for muligheter"

Styret i Cultiva vedtok i styremøte 7. desember 2020 en ny overordnet strategi for perioden 2021-2024

Sikre arbeidsplasser og gode levekår:

Stiftelsen Cultivas formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand gjennom støtte til kunst-, kultur- og kunnskapsprosjekter.

Etter snart 20 år er Cultivas formål like aktuelt. For Kristiansand er det fortsatt en sentral oppgave å få flere i arbeid. Høyere grad av sysselsetting vil styrke levekårene i kommunen, for enkeltpersoner, for familier og for barna. Ved å muliggjøre kunst-, kultur- og kunnskapsprosjekter av høy kvalitet, skal Cultiva sikre arbeidsplasser og vi skal sikre gode levekår for kristiansandere.

Gjennom prosjekter og støtte til etablering av kunst-, kultur og kunnskapsorganisasjoner, skal Cultiva bidra til nyskaping, utvikling og kompetansebygging. Idrettsprosjekter på kvalitativt høyt nivå er en del av Cultivas formål. 

Cultivas oppgave er krevende, men viktig for Kristiansand kommunes videre fornyelse og attraktivitet.


Balansert forvaltning:

Cultivas målsetting med kapitalforvaltningen

 • Sikre realverdien av grunnkapitalen
 • sikre formålsrealisering gjennom stabile og forutsigbare årlige utdelinger

Stiftelsen benytter i stor grad SPU (Oljefondet) som rettesnor for egen forvaltning, og risikonivået (aksjeandel) avveies mot risikoevnen (bufferkapital).

Bufferkapitalstrategien gjør at vi kan stå gjennom uro i finansmarkedene uten at de årlige utdelingene påvirkes.


Nytt rom:

Rammebetingelsene for Cultivas virke er endret på tre viktige områder siden forrige strategiperiode.

 • Kristiansand er blitt større som følge av kommunesammenslåingen, og vi skal virke til beste for hele kommunen.
 • Koronapandemien har vist at vi må evne å realisere vårt formål under nye og uforutsigbare rammebetingelser.
 • Store institusjonelle investeringer i forrige strategiperiode skal utvikles, ferdigstilles og perfeksjoneres.


Nye ambisjoner:

Cultivas ambisjoner for denne perioden å være vesentlig og relevant, og derfor fleksibel og tilpasningsdyktig.

 • Bidra til digitalisering av kunst-, kultur- og kunnskapsfeltet.
 • Inspirere til bærekraft innenfor våre satsingsområder.
 • Styrke inntektsmodellene for prosjektene vi støtter.
 • Ta initiativ til sterke og forpliktende samarbeidsprosjekter.
 • Stimulere til utforskning av kunstens og kulturens rolle i offentligheten.


Nye muligheter:

Som følge av de erfaringene vi har trukket gjennom snart 20 års virksomhet, og dessuten de utfordringene som pandemien har medført, vil vi skape nye muligheter gjennom fire strategiske tiltak:

 • Programutlysninger med overordnede føringer knyttet til Cultivas formål om å sikre arbeidsplasser
 • Et levekårsløft for Kristiansand.
 • Utvikling av møteplasser i hele Kristiansand, Det digitale kulturhuset, Skippergaten 24B og Kunstsilo.
 • Videre talentsatsing gjennom bl.a. Cultiva Express og Talent Norge.

Cultiva er åpen for uforutsette ideer og søknader.


Åpenhet og involvering:

Cultivas styremøter er åpne for pressen og publikum, styrepapirer og øvrig dokumentasjon er lett tilgjengelig. Slik ønsker vi å bidra til involvering underveis, og til å skape forståelse for våre prioriteringer og delaktighet i resultatene.

Kunst, kultur og kunnskap er kraftfulle verktøy som Cultiva ikke eier alene. Vi skal benytte disse verktøyene slik at vi realiserer vårt formål. Cultivas kommunikasjonsform skal derfor være informerende og forklarende.