Cultiva

Kvalitetssikring av informasjon i Kunstsilo-prosjektet

Rapporter fra Oslo Economics AS og Advokatfirma Myhre & Johnsen AS

Rapporter mottatt 31. mai 2019:

Oslo Economics AS: "Kvalitetssikring av investerings- og driftsanalyse for Kunstsilo

Advokatfirma Myhre & Johnsen AS: "Rapport: Kvalitetssikring av informasjon i Kunstsilo-prosjektet - SKMU"

Videre prosess i Cultiva: 

Kunstsilo er planlagt på sakskartet i Cultivas styremøte 17. juni 2019. 

Bakgrunn for oppdraget:

Cultiva bevilget i styremøte 19. januar 2018 100 MNOK til realisering av Kunstsilo-prosjektet. Vedtaket lyder:

1) Cultiva bevilger 100 millioner kroner til Sørlandets Kunstmuseums nye kunstmuseumsbygg «Kunstsilo». Bevilgningen er betinget av at prosjektet er fullfinansiert i henhold til søknaden fra SKMU og det skal utbetales i takt med øvrig finansiering.

1b) Det er en forutsetning for bevilgningen på 100 mill kroner at det foreligger troverdige og tilstrekkelige tilsagn knytte til tilsagn på tilskudd fra offentlige myndigheter til drift av Kunstsiloen. Den dokumenterte driftsstøtte skal godkjennes av styret i Cultiva før utbetaling av de bevilgede midler kan finne sted.

1c) Det blir tinglyst en betingelse for bevilgningen at SKMU er eier av bygget. Et eventuelt salg av bygget skal godkjennes av styret i Cultiva. Det tas forbehold om at Cultiva kan tilbakekalle bidraget.

2) Søknad om lån til Sørlandets Kunstmuseum avslås.

Cultiva ønsket en ekstern kvalitetssikring av den informasjon SKMU fremlegger som dokumentasjon på at betingelsene for bevilgningen er oppfylt.

Beskrivelse av oppdraget:

Oppdraget skulle som et minimum kunne svare på følgende spørsmål:

  • Er byggeprosjektet fullfinansiert?
  • Er kostnadsbudsjetter for drift realistiske og rimelige?
  • Er nivået på offentlige tilskudd dokumentert og/eller realistiske og rimelige?
  • Er nivået på andre inntekter realistiske og rimelige?
  • Vil en tinglysning av en betingelse om eierforhold ha noen effekt/nytte ved en eventuell konkurs? Kan dette eventuelt løses på en annen måte?

Etter en frivillig utlysning på Doffin, ble Oslo Economics AS og Advokatfirma Myhre & Johnsen AS tildelt parallelle oppdrag med leveringsfrist 31. mai 2019.