Barn i Byen

Styre og rådsforsamling

Medlemmer og arbeidsoppgaver

Stiftelsens øverste organ er styret. Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

I tillegg har Cultiva en rådsforsamling som består av 11 medlemmer. 7 av medlemmene velges av bystyret i Kristiansand, ett medlem utpekes av NHO og ett medlem utpekes av LO. I tillegg er rådmannen i Kristiansand kommune og sorenskriveren i Kristiansand Tingrett medlemmer av rådet. Rådsforsamlingens oppgaver er å velge styret, fastsette styrets honorar, velge revisor og avgi uttalelse om Cultivas årsregnskap og årsberetning.

Styret består av:

Kjersti Løken Stavrum, leder
Sissel Leire
Torbjørn Urfjell
Kristin Wallevik
Jørgen Kristiansen
Mette Gundersen, 1. varamedlem (fast møtende)
Cecilie Nissen, 2. varamedlem (fast møtende)

Rådsforsamlingen består av:

Harald Furre, leder
Mette Gundersen
Magne Aasheim Knudsen
Melissa Lesamana
Inger Skeie Hansen
Ebbe Boel Pedersen
Bjarte Vestøl
Siri Mathiesen (NHO)
Kenneth Mørk (LO)
Steinar Langholm (sorenskriver)
Ragnar Evensen (rådmann)