Barn i Byen

Strategi 2011-2022

Barnas Kulturby

 

Cultiva - Fra vannkraft til skaperkraft   

 

Innledning

Kristiansand kommunes energiverksstiftelse – Cultiva - ble opprettet i 2002. Stiftelsens formål er regulert gjennom vedtektene der §3 beskriver stiftelsens formål til «...å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter ved etablering av kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetanseoppbygging ved kreative miljøer i Kristiansand.

Kunnskapsinstitusjoner som utvikler kreativitet og nyskaping kan tildeles midler fra stiftelsen.

Institusjoner eller organisasjoner som mottar støtte må drive virksomhet på kvalitativt høyt nivå.»

Cultivas formål er bredt formulert. Stiftelsen er opprettet for befolkningen i Kristiansand. Redskapene til å oppfylle formålet er definert til å være investering i kunst, kultur, kompetanse og kreativitet.

Cultiva har i etableringsfasen hatt fokus på bygging av infrastruktur. Disse satsingsområdene har stått sentralt:

 • Utvikling av kompetansesentre: SØRF, Sørnorsk Filmsenter, Forfattersentrum Sørlandet, Agder Kunstnersenter og Fotohuset.
 • Oppgradering av stedlige utdanningstilbud: Universitetet i Agder, Handelshøyskolen BI, Mediehøgskolen Gimlekollen og Fagskolen Noroff.
 • Strategisk viktige festivaler og arrangementer: bl.a. Quart, Punkt, Kirkefestspillene, Figurteaterfestivalen, Dark Season, Otera Open, Kultopia, Kulturkarneval, Gimletroll Vintercup Festival og PlussbankCup.
 • Etablering av presåkorn-, såkorn- og venturefond: Gallion Sørlandet Etablererfond, Skagerak Seed Capital II og Skagerak Venture Capital.
 • Finansiering av Kilden og Sør Arena.
 • Talentutvikling for unge: bl.a. trafo.no, Cultiva Ekspress Kunst og Cultiva Ekspress Idrett.

Cultivas verdier skal være:

Engasjert ved at man fremstår som en aktiv medspiller for videre utvikling av Kristiansand.

Modig ved at man tør gå nye veier og være langsiktig.

Levekårsorientert ved at man satser på tiltak og ideer som styrker innbyggernes livskvalitet og rett til livsutfoldelse.

Cultiva vil i den kommende strategiperioden fokusere innsatsen. Stiftelsen tror at en satsing på barn og unge vil ha en positiv effekt på levekår og arbeidsplasser.

 

Visjon og strategiske mål

Kristiansand er attraktiv for barn og barnefamilier. Byen skårer høyt på inkluderende og gode oppvekstmiljøer for barn og unge. I tillegg kan regionen vise til en vital opplevelsesindustri som særlig retter seg mot barn. Cultivas videre satsing skal aktivt medvirke til at denne posisjonen blir forsterket med følgende visjon:  

Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn. Byen skal med dette bli landets oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke. 

Med dette vil Cultiva bidra til å:

 • Bedre levekårene i Kristiansand ved å legge grunnlaget for at alle barn får de beste rammebetingelser for livsutfoldelse.
 • Gjøre Kristiansand mer attraktiv for foreldre ved å skape den beste rammen for barns oppvekst.
 • Videreutvikle Kristiansand for å sikre at byen fortsatt har rollen som barnefamilienes ferieby nr. 1.

 

Strategi

Visjonen skal være retningsgivende for Cultivas strategi. Stiftelsen vil virkeliggjøre visjonen i samarbeid med andre aktører i byen og landsdelen.

Dette skal skje ved:

Hovedsatsing: Barn og unge

Tiltak og prosjekter som i særlig grad vil styrke barn og unges livssituasjon gjennom å fremme deres kreativitet, kulturelle deltakelse, opplevelse og utvikling. En andel av midlene skal særlig brukes til å løfte de grupper barn og unge som har de største levekårsproblemene. Stiftelsen mener at en spisset innsats for barn og unge vil ha grunnleggende effekt på levekår. Opplevelse av, og kompetanse innen, kunst, kultur og kreativitet anses som et fundament for å sikre innbyggernes livskvalitet og byens attraktivitet.

Delsatsing 1: Talentutvikling

Bred satsing på unge talenter med særlige forutsetninger for å lykkes innenfor kunst- og kulturfeltet. Stiftelsen vil med dette bygge på de gode erfaringer som er høstet gjennom arbeidet med Cultiva Ekspress.  

Delsatsing 2: Kompetanseutvikling

Tiltak som bidrar til utvikling av forskning og utdanning tilknyttet kunst- og kulturnæringer. Det skal fortsatt satses på viktige kompetansesentre som mangler i landsdelen. Satsingen er et viktig bidrag for å styrke konkurransekraften i landsdelen.

Nye muligheter Det skal i tillegg til punktene ovenfor være åpning for nye muligheter som dukker opp og som styret finner det særlig viktig for byen at Cultiva engasjerer seg i. 

Stiftelsen vil årlig utarbeide en handlingsplan hvor tiltak blir prioritert.

 

Arbeidsform

Stiftelsen vil bruke hovedtyngden av sine midler på barn og unge. Virksomheten på dette feltet vil i liten grad baseres på søknadsbehandling. Cultiva vil som selvstendig aktør definere de prosesser, prosjekter og tiltak som skal støttes.

For den brede talentutviklingen vil stiftelsen invitere til søknader etter nærmere kriterier. Det er et mål å videreføre en enkel og ubyråkratisk søknadsprosess.  

Gjennom dialog med relevante aktører vil Cultiva identifisere de kompetanseutviklingsprosjekter som stiftelsen skal gå inn i.

For å realisere strategien vil Cultiva invitere til et bredt anlagt partnerskap for de som ønsker å ta del i Cultivas visjon. Det skal søkes samarbeid med kommune, fylke og stat, profesjonelle og frivillige aktører, næringsliv, kunst-, kultur- og kunnskaps-organisasjoner.

I tillegg til å bygge videre på den underskogen av kunstnere, kunstmiljøer og kulturorganisasjoner som allerede finnes i Kristiansand, vil Cultiva legge til rette for å bruke disse ressursene på felt som vanligvis ikke bruker kunst og kultur som virkemiddel, f.eks. rusomsorg og psykiatri.

Følgende punkter skal være retningsgivende for Cultivas prioriteringer:

 • Signalprosjekter: prosjekter og tiltak som initieres skal være nyskapende.
 • Utløsende effekt: stiftelsens bidrag skal gjøre en forskjell og gjerne bidra til å utløse andre midler, spesielt nasjonale midler.
 • Bærekraftig: prosjekter og tiltak må på lengre sikt være levedyktige uten Cultivas medvirkning. Cultiva skal være en igangsetter og ikke gi løpende driftsstøtte.
 • Utfyllende rolle: Cultiva skal være en tilleggsressurs som gjør at Kristiansand kan ta en posisjon som andre byer ikke har samme anledning til. I dette ligger også at Cultiva ikke skal overta ansvaret for bl.a. kultur og levekår som andre aktører har ansvar for.
 • Nytte/kostnad: prosjekter og tiltak som har den antatt største effekt på Cultivas formål sett i forhold til kostnadene prioriteres

For alle typer virksomhet som stiftelsen støtter, gjelder vedtektenes krav til høy kvalitet. Cultiva vil aktivt knytte til seg tematisk ekspertise for å vurdere kvaliteten i prosjektene.

 

Økonomisk handlingsrom

Cultiva har som mål å kunne dele ut midler jevnlig og i større omfang enn tilfellet er i dag. Stiftelsen skal bygge opp et bufferfond for å øke sannsynligheten for høyere avkastning. Oppbyggingen av bufferfond vil medføre at det, uansett utviklingen i kapitalmarkedene, vil skje en langsom økning i størrelsen på de midler som kan deles ut. I de første år vil Cultiva ha ca. 15 mill kroner til disposisjon for utvikling av prosjekter. På sikt vil dette trolig øke til ca. 60 mill kroner årlig.  

 

Evaluering av egen virksomhet

Cultiva vil arbeide videre for å dokumentere effektene av eget arbeid. Grunnleggende handler satsingen gjennom Cultiva om tro på at veien til morgendagens samfunn bygges ved å legge til rette for at mennesker får utvikle og utfolde seg, sanse og oppleve inn i en tid der kunst, kultur og kreative næringer på en helt annen måte enn før former betingelsene for levekår og sysselsetting.

 

Kommunikasjon

Med basis i ny strategi vil Cultiva legge vekt på en åpen og tydelig kommunikasjon om de prosjekter og aktiviteter som stiftelsen bidrar til å realisere, begrunnelsene for disse og hvilke resultater som skapes.