Cultiva

Aktuelle satsinger

Ny strategi "Rom for muligheter" 2021-2024

Styret i Cultiva vedtok i styremøte 7. desember 2020 en ny overordnet strategi for perioden 2021-2024. Strategidokumentet kan lastes ned her.

Som følge av de erfaringene som er trukket gjennom 20 års virksomhet, og dessuten de utfordringene som pandemien har medført, vil vi skape nye muligheter gjennom fire strategiske tiltak: 

  • Programutlysninger med overordnede føringer knyttet til Cultivas formål om å sikre arbeidsplasser
  • Et levekårsløft for Kristiansand
  • Utvikling av møteplasser i hele Kristiansand, det digitale kulturhuset, Skippergata 24 B og Kunstsilo
  • Videre talentsatsing gjennom bl.a. Cultiva Ekspress og Talent Norge

Cultiva er åpen for uforutsette ideer og søknader. 

Etter vedtak av ny strategi har vi prioritert arbeid med konkretisering av et levekårsløft for Kristiansand. I styremøte 18. februar 2021 ble det vedtatt følgende:

  • Ekstraordinær koronapakke 3: Mangfold, offentlig rom og digitalisering: kr 3 000 000. Av disse disponeres kr 2 500 000 til en åpen utlysning til kunst- og kulturaktører, kr 300 000 til faglig innhold f.eks. konferanse, foredrag og debatter kr kr 200 000 til prosjektledelse.
  • Strategisk levekårssatsing "Kunst, kultur og psykisk helse". Det ble bevilget kr 1 600 000 til delprosjektet eRisk ved Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri (ABUP) ved Sørlandet Sykehus HF. 
  • Bidrag til prosjektledelse til Næringsforeningens ressursgruppe for "Flere i arbeid" kr 400 000

Parallelt arbeides det med konkretisering av de tre andre strategiske tiltakene, men det er behov for mer tid til bl.a. å konkretisere satsinger og utvikle strategiske partnerskap. 

 

Aktive utlysninger:

Cultiva Digital år 1 // Digital transformasjon

Cultiva vil i 2021 tildele opp til 10 millioner kroner i støtte til prosjekter som bidrar til digitalisering av kunst- og kulturfeltet, og som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende innhold på tvers.

Utlysningstekst og søknadsskjema

Søknadsfrist: 11. oktober 2021

Uforutsette ideer og søknader

Cultiva er åpen for uforutsette ideer og søknader som er innenfor formål, men utenfor de valgte strategiske tiltakene. Det legges opp til at styret tar stilling til disse søknadene to ganger i året (juni og desember). For 2021 utsettes behandlingen av uforutsette søknader til styremøtet i desember.

Alle mottatte henvendelser blir registrert og presentert som en orienteringssak i alle styremøter. 

Tidligere utlysninger: 

Ekstraordinær koronasatsing våren 2020: Innovasjonsdugnad for fremtidens kulturarbeidsplasser

I møte torsdag 26. februar 2020 prioriterte styret derfor en ekstraordinær satsing som følge av koronavirus på totalt 5 millioner kroner. Søknadsfrist var 14. april 2020. Vi mottok 50 søknader, og midlene ble fordelt på totalt 24 prosjekter. 

Ekstraordinær koronasatsing 2: Julebyen Kristiansand

I samarbeid med Kvadraturforeningen i Kristiansand lyste vi ut kr 3 000 000 til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet. Søknadsfrist var 25. oktober 2020. Vi mottok 63 søknader, og midlene ble fordelt på totalt 26 prosjekter. 

Ekstraordinær koronasatsing 3: Mangfold, offentlig rom og digitalisering

I samarbeid med Fri Agder, Skeive Sørlandsdager, Agder Kunstsenter og Kristiansand kommune lyste vi ut kr 2 500 000 til kunst- og kulturprosjekter som skulle bidra til å fylle levekårssatsingen "Mangfold, offentlig rom og digitalisering" med innhold. Søknadsfrist var 22. mars 2020.  Vi har mottatt 76 søknader. Søknadene forventes ferdigbehandlet innen fredag 26. mars 2021. 

Utlysning: Cultiva Digital år 1 // Digital transformasjon

Cultiva vil i 2021 tildele opp til 10 millioner kroner i støtte til prosjekter som bidrar til digitalisering av kunst- og kulturfeltet, og som tar i bruk digital teknologi for å skape, levere, formidle og oppleve nyskapende innhold på tvers.

Utlysning: Innovasjons-dugnad for fremtidens kulturarbeids-plasser

Søknadsbasert utlysning på kr 1 500 000,- til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativtet, fordelt på maksimalt 15 prosjekter.

Ekstraordinær koronautlysning 2: Julebyen Kristiansand

Søknadsbasert utlysning på kr 3 000 000,- til aktuelle og kortsiktige prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet.

Ekstraordinær koronasatsing 3: Mangfold, offentlig rom og digitalisering

I samarbeid med Agder Kunstsenter, Kristiansand kommune, Fri Agder og Skeive Sørlandsdager utlyser vi kr 2 500 000 til kunst- og kulturprosjekter som bidrar til å fylle levekårsprosjektert "Mangfold, offentlig rom og digitalisering" med variert innhold.

Personvernerklæring Cultiva ivaretar personvern ved å etterleve den norske personopplysningsloven og det sameuropeiske regelverket for personvern som loven implementerer i norsk rett (GDPR). Mer info
Scroll down